Chat với Administrator
Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Tranh Đoạt Lãnh Thổ

18/03/2018

<p>Tranh Đoạt L&atilde;nh Thổ - Nơi h&ugrave;ng bang tứ phương hội ngộ, so t&agrave;i cao thấp, hỗn thi&ecirc;n b&aacute; nghiệp. Để dễ d&agrave;ng tham gia t&iacute;nh năng, th&acirc;n mời qu&yacute; nh&acirc;n sĩ theo d&otilde;i những th&ocirc;ng tin sau (trong game c&oacute; thể tham khảo tại cẩm nang Kiếm Thế - F12):</p>
<h4>Cấp l&atilde;nh thổ</h4>
<div class="ContentH4">
<p><img class="BorderImg" style="height: 716px; width: 445px;" title="Kiếm Thế" src="http://img.zing.vn/wjx/images/data/2014/tranh-doat-lanh-tho-1.jpg" alt="Kiếm Thế" /></p>
</div>
<h4>Quy tắc tấn c&ocirc;ng</h4>
<div class="ContentH4">
<p><img class="BorderImg" style="height: 268px; width: 445px;" title="Kiếm Thế" src="http://img.zing.vn/wjx/images/data/2014/tranh-doat-lanh-tho-2.jpg" alt="Kiếm Thế" /></p>
</div>
<h4>C&aacute;c bước tấn c&ocirc;ng</h4>
<div class="ContentH4">
<p><img class="BorderImg" style="height: 482px; width: 445px;" title="Kiếm Thế" src="http://img.zing.vn/wjx/images/data/2014/tranh-doat-lanh-tho-3.jpg" alt="Kiếm Thế" /></p>
</div>
<h4>Qu&acirc;n nhu l&atilde;nh thổ chiến</h4>
<div class="ContentH4">
<p><img class="BorderImg" style="height: 281px; width: 445px;" title="Kiếm Thế" src="http://img.zing.vn/wjx/images/data/2014/tranh-doat-lanh-tho-4.jpg" alt="Kiếm Thế" /></p>
</div>
<h4>Th&agrave;nh ch&iacute;nh</h4>
<div class="ContentH4">
<p><img class="BorderImg" style="height: 196px; width: 445px;" title="Kiếm Thế" src="http://img.zing.vn/wjx/images/data/2014/tranh-doat-lanh-tho-5.jpg" alt="Kiếm Thế" /></p>
</div>
<h4>Th&agrave;nh t&iacute;ch l&atilde;nh thổ chiến</h4>
<div class="ContentH4">
<p><img class="BorderImg" style="height: 627px; width: 445px;" title="Kiếm Thế" src="http://img.zing.vn/wjx/images/data/2014/tranh-doat-lanh-tho-6.jpg" alt="Kiếm Thế" /></p>
</div>
<h4>Phần thưởng l&atilde;nh thổ chiến</h4>
<div class="ContentH4">
<p><img class="BorderImg" style="height: 315px; width: 445px;" title="Kiếm Thế" src="http://img.zing.vn/wjx/images/data/2014/tranh-doat-lanh-tho-7.jpg" alt="Kiếm Thế" /></p>
</div>
<h4>Danh vọng l&atilde;nh thổ</h4>
<div class="ContentH4">
<p><img class="BorderImg" style="height: 500px; width: 445px;" title="Kiếm Thế" src="http://img.zing.vn/wjx/images/data/2014/tranh-doat-lanh-tho-8.jpg" alt="Kiếm Thế" /></p>
</div>
<h4>Giao diện bản đồ l&atilde;nh thổ</h4>
<div class="ContentH4">
<p><img class="BorderImg" style="height: 397px; width: 445px;" title="Kiếm Thế" src="http://img.zing.vn/wjx/images/data/2014/tranh-doat-lanh-tho-9.jpg" alt="Kiếm Thế" /></p>
</div>
<h4>C&acirc;u hỏi thường gặp</h4>
<div class="ContentH4">
<p><img class="BorderImg" style="height: 1451px; width: 445px;" title="Kiếm Thế" src="http://img.zing.vn/wjx/images/data/2014/tranh-doat-lanh-tho-10.jpg" alt="Kiếm Thế" /></p>
</div>


Tin tức liên quan